دستگاه طیف سنج جرمی زمان پرواز TOF-MS از تجهیزات آنالیز دستگاهی، جهت بررسی و شناسایی مواد در زمینه های مختلف محیط زیست و علوم زیستی، پزشکی و مطالعات بالینی، آنالیز بیومولکول ها و … کاربرد دارد. دستگاه اسپکترومتر جرمی زمان پرواز یا Time of Flight Mass Spectrometry بر پایه یونیزاسیون نمونه و جداسازی یون ها بر اساس نسبت جرم به بار (m/z) استوار است. دستگاه TOF-MS به دلیل مزیت هایی همچون سادگی، استحکام، سهولت در دسترسی به منبع یونی و گستره جرمی نامحدود در آنالیز کاربرد های بسیاری دارد.