دستگاه طیف سنج جرمی – پلاسمای جفت شده القائی که اختصارا ICP-MS نامیده می شود، از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که بر پایه اندازه گیری جرمی برای آنالیز رنج گسترده ای از عناصر فلزی و نافلزی استفاده می گردد. دستگاه اسپکترومتر ICP Mass تجهیزی از نوع اسپکترومتر جرمی است که با دقت بسیار زیاد و حساسیت بالایی و طی فرآیندی سریع به تشخیص مواد ناشناخته در نمونه آزمایشگاهی می پردازد. از جمله نقاط قوت دستگاه طیف سنج ICP-MS توانایی آنالیز همزمان چند عنصر بدون تداخل طیفی و شیمیایی می باشد.

Show sidebar