طیف سنجی

آنالیز گازها با FTIR

بررسی گاز ها با دستگاه اسپکتروسکوپی FTIR

 

روش طیف سنجی FTIR یا مادون قرمز تبدیل فوریه بر اساس تعامل بین یک تابش IR و نمونه است که نمونه می تواند جامد مایع یا گاز باشد. نمونه فرکانس هایی جذب می کند و شدت این جذب ها اندازه گیری می شوند. مانند اثر انگشت هیچ دو ساختار مولکولی منحصر بفردی یک طیف مادون قرمز تولید نمی کنند. FT-IR قادر به تشخیص بیش از صد ترکیب آلی فرار است. اسپکتروسکوپی مادون قرمز اطلاعاتی در رابطه با شناسایی مواد ناشناخته، تعیین خصوصیات و انطباق یک نمونه و همچنین تعیین مقدار اجزای موجود در یک مخلوط ارائه می دهد.

عموماً از دستگاه کروماتوگرافی گازی GC برای بررسی و اندازه گیری های کمی و کیفی گاز ها استفاده می شود. با این حال، اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه نیز می تواند با یک سل گازی برای آنالیز گاز ها مورد استفاده قرار گیرد. اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه روشی غیر مخرب است و بدون تغییر ترکیب گاز اندازه گیری ها را انجام می دهد و گاز را می توان بعد از تجزیه و تحلیل کامل، مجدداً استفاده کرد. می توان برای نظارت مستمر بر نوسانات ترکیب گاز و غلظت آن در طی واکنش از FTIR استفاده کرد. امکان شناسایی نوع گاز نیز با استفاده از یک برنامه جستجو طیفی در یک پایگاه داده، وجود دارد.

قدرت تفکیک در اندازه گیری گاز ها با FTIR

همانطور که گفته شد برای بررسی و اندازه گیری گاز ها در صنایع مختلف مانند صنعت تولید گاز می توان از دستگاه مادون قرمز تبدیل فوریه استفاده کرد، که برای مدیریت تولید و نظارت بر گاز در زمینه هایی مانند تولید مواد شیمیایی، تولید نیمه های ها و غیره بکار می رود. در انالیز گاز توسط FTIR، رزولوشن و طول مسیر سل گاز باید با توجه به غلظت و شکل پیک ترکیب گاز مورد نظر انتخاب شود.

برای مقایسه تفاوت های طیفی ناشی از قدرت تفکیک، طیف مادون قرمز بخار آب در رزولوشن های 0.5cm-1 ،0.25cm-1 و 1cm-1 اندازه گیری شد. همانطور که در طیف مشاهده می شود پیک هایی که در 0.5cm-1 و 1cm-1 تفکیک نشده اند در اندازه گیری با رزولوشن 0.25cm-1 به وضوح تفکیک شده اند. با اندازه گیری در قدرت تفکیک بالا، شدت پیک به طور قابل توجهی افزایش می یابد و تمایز بین دو پیک که مجاور هم هستند و باهم همپوشانی دارند را آسان می کند. این موضوع به ویژه در شناسایی ترکیب مواردی که طیف مخلوط گازی آنها دارای شکل های مشابه هستند و پیک های آنها همپوشانی دارند، بسیار مفید است.

طیف مادون قرمز بخار آب در رزولوشن های متفاوت

طیف FTIR بخار آب در قدرت تفکیک های مختلف

بررسی گاز مونوکسید کربن CO با دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه

در این تحقیق، از دستگاه آزمایشگاهی اسپکتروفتومتر IRTracer-100 برای آنالیز گاز CO استفاده شد. گاز مونوکسید کربن به عنوان نمونه ای با وزن مولکولی کم در غلظت های مختلف (2415ppm ،1207 ppm ،191 ppm ،95 ppm) اندازه گیری شد و سپس منحنی کالیبراسیون برای آن بدست آمد. در این مورد، از قدرت تفکیک 0.25cm-1 استفاده گردید. همچنین ضریب همبستگی r = 0.999 برای منحنی کالیبراسیون نشان از خطی بودن بسیار خوب آن بود.

استفاده از سل گازی 10 سانتیمتری در تعیین کمی گاز مونوکسید کربن با استفاده از قدرت تفکیک 0.25cm-1 و یک آشکارساز DLATGS امکان سنجش کمی طیف وسیعی از غلظت ها از ده ها تا هزاران ppm را فراهم می شود. نتایج نشان داد استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز IRTracer-100 به همراه نرم افزار LabSolutions IR، اندازه گیری های با ثبات و عملیات کمی ساده ارائه می شود.

دیگر کاربرد های دستگاه اسپکتروسکوپی FTIR

 

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی ری نور آزما با سال ها سابقه درخشان در زمینه واردات تجهیزات آنالیتیکال و عمومی آزمایشگاهی، از جمله دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR، آمادگی خورا جهت ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای در زمینه خرید و سرویس دستگاه های مختلف آزمایشگاهی اعلام می دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *