ستون ها نقش بسیار مهم و اساسی را در کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی بر عهده دارند. هر کدام از آنها ویژگی مخصوص به خود را دارند و بر این اساس متناسب برای هر جداسازی انتخاب می شوند. اینکه چه موادی داخل ستون را پر می کنند و چه میزان منفذ بین آن ها وجود دارد یکی از نکات مهمی می باشد که هر آزمایشگر باید به آن توجه کند. به هر میزانی که اندازه مواد داخل ستون بزرگتر یا کوچکتر باشند مدت زمان ماند بیشتر یا کمتر می شود.

در حال نمایش 3 نتیجه