نمایش 17–32 از 41 نتیجه

Show sidebar

دستگاه جذب اتمی AA-7000 شیمادزو

دستگاه جذب اتمی Trace 1800 آرورا

دستگاه جذب اتمی Trace AI1200 آرورا

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-6100 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-7000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پلاسمای 5800VDV اجیلنت

دستگاه طیف سنج فلورسانس RF-6000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج فلورسانس ایکس ری EDX-LE شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری 5110ICP-OES اجیلنت

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-7510 شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-8100 شیمادزو

دستگاه طیف سنجی نشری اتمی ICPE-9800

دستگاه فلورسانس ایکس ری EDX-7000/8000/8100 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری FACTORY LAB MXF-2400 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو

طیف سنج Cary 630 FTIR اجیلنت