نمایش 17–32 از 38 نتیجه

Show sidebar

دستگاه UHPLC مدل Nexera XR شیمادزو

دستگاه جذب اتمی AA-6200 شیمادزو

دستگاه جذب اتمی AA-7000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-6100 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-7000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج فلورسانس ایکس ری EDX-LE شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-7510 شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-8100 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری EDX-7000/8000/8100 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری FACTORY LAB MXF-2400 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2010 Plus شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2014 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی Nexis GC-2030 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Nexera Quaternary شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Nexera SR شیمادزو