نمایش 17–32 از 44 نتیجه

Show sidebar

دستگاه LC/MS/MS مدل LCMS-8040 شیمادزو

دستگاه LC/MS/MS مدل LCMS-8050 شیمادزو

دستگاه LC/MS/MS مدل LCMS-8060 شیمادزو

دستگاه UHPLC مدل Nexera XR شیمادزو

دستگاه اسپکترومتر جرمی TOF مدل MALDI-7090

دستگاه اسپکترومتر جرمی TOF مدل MALDI-8020

دستگاه طیف سنج جرمی کروماتوگرافی مایع LCMS-NX8060 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی 7820A GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی 7890B GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2010 Plus شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2010Pro شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2014 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2025 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2025 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی Intuvo 9000 GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی Nexis GC-2030 شیمادزو