نمایش 17–32 از 32 نتیجه

Show sidebar

دستگاه جذب اتمی 240Z AA اجیلنت

دستگاه جذب اتمی 55B AA اجیلنت

دستگاه طیف سنج پلاسمای 5800VDV اجیلنت

دستگاه طیف سنج نشری 5110ICP-OES اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی 7820A GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی 7890B GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی Intuvo 9000 GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1220Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1260Infinity II Prime اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1260Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1290Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC-MS مدل 8890 اجیلنت

طیف سنج Cary 630 FTIR اجیلنت

طیف سنج Cary 660 FTIR اجیلنت

طیف سنج Cary 670 FTIR اجیلنت

میکروسکوپ Cary 610 FTIR اجیلنت