نمایش 49–64 از 93 نتیجه

Show sidebar

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-6100 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-7000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پلاسمای 5800VDV اجیلنت

دستگاه طیف سنج جرمی کروماتوگرافی مایع LCMS-NX8060 شیمادزو

دستگاه طیف سنج فلورسانس RF-6000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج فلورسانس ایکس ری EDX-LE شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری 5110ICP-OES اجیلنت

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-7510 شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-8100 شیمادزو

دستگاه طیف سنجی نشری اتمی ICPE-9800

دستگاه فلورسانس ایکس ری EDX-7000/8000/8100 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری FACTORY LAB MXF-2400 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی 7820A GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی 7890B GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2010 Plus شیمادزو