نمایش 49–64 از 82 نتیجه

Show sidebar

دستگاه طیف سنج نشری 5110ICP-OES اجیلنت

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-7510 شیمادزو

دستگاه طیف سنج نشری ICPS-8100 شیمادزو

دستگاه طیف سنجی نشری اتمی ICPE-9800

دستگاه فلورسانس ایکس ری EDX-7000/8000/8100 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری FACTORY LAB MXF-2400 شیمادزو

دستگاه فلورسانس ایکس ری LAB CENTER XRF-1800 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی 7820A GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی 7890B GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2010 Plus شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2014 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی GC-2025 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف گازی Intuvo 9000 GC اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف گازی Nexis GC-2030 شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1220Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1260Infinity II Prime اجیلنت