نمایش 65–80 از 84 نتیجه

Show sidebar

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1220Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1260Infinity II Prime اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1260Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC 1290Infinity II اجیلنت

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Nexera Quaternary شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Nexera SR شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Prominence nano شیمادزو

دستگاه کروماتوگراف مایع HPLC Prominence شیمادزو

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC-MS مدل 8890 اجیلنت

طیف سنج Cary 630 FTIR اجیلنت

طیف سنج Cary 660 FTIR اجیلنت

طیف سنج Cary 670 FTIR اجیلنت

طیف سنج FTIR مدل IRAffinity-1S شیمادزو

طیف سنج FTIR مدل IRTracer-100 شیمادزو

طیف سنج IRSpirit FTIR شیمادزو

طیف سنج نشری ICP-9000 شیمادزو